เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Last updated: May 12, 2013  |  8194 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 
1. ร้านค้า จะรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อ เฉพาะ รุ่น หมายเลขเครื่อง ที่ระบุในใบรับประกันนี้เท่านั้น
2. สินค้า มีระยะเวลาการประกัน 3 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันที่สินค้าได้มีการส่งสินค้าจากทางร้าน(กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์) หรือส่งมอบกันระหว่าง ผู้ซื้อกับร้านค้า (กรณีรับสินค้าที่ร้านค้า)
3. ผู้ซื้อต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับประกันคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของร้านค้า
4. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของร้านค้า ทุกครั้งที่ขอรับบริการ มิฉะนั้นทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
5. สินค้าที่ชำรุดจากการขนส่งหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 15 วัน(ในกรณีที่ทางร้านมีสินค้า) โดยสินค้าต้องมีกล่องและอุปกรณ์ครบสมบูรณ์
 
เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในข่ายการรับประกัน
 
1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
2. ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซมโดยผู้ซื้อ
3. ผลิตภัณฑ์ชำรุด อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิม จากสภาพแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
4. ร้านค้า ไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้ว ซึ่งผู้ซื้อทำการซื้อต่อจากบุคคลอื่น โดยมิได้ซื้อจากร้านค้าโดยตรง
5. บัตรรับประกันที่ถูกแก้ไข ขูดขีด ฆ่า หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ
 


ตัวอย่างการรับประกันสินค้า