ติดตามพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณภัคจิรา NLCH001281899 Kerry Jan 21, 2563 FB
คุณนราวัตร NLCH001281900 Kerry Jan 21, 2563 FB
Kimmer NLCH001281901 Kerry Jan 21, 2563 Line
คุณอักษฎายุธ NLCH001281247 Kerry Jan 20, 2563 Line
คุณปิยะ SSUW000061290 Kerry Jan 18, 2563 Line
คุณรุ่งธานี SSUW000061289 Kerry Jan 18, 2563 Line
คุณวิรัช BRAK000293138 Kerry Jan 16, 2563 Line
คุณสุวลีย์ BRAK000292900 Kerry Jan 15, 2563 00:00 Line
คุณรุ่งอรุณ EI179292606TH ไปรษณีย์ไทย Jan 15, 2563 012020000005
คุณสมหมาย NLCH001279387 Kerry Jan 15, 2563 Line
คุณเมย์ NLCH001279385 Kerry Jan 15, 2563 Line
คุณสุภกิตต์ BRAK000292645 Kerry Jan 14, 2563 FB
คุณสุรศักดิ์ BRAK000292646 Kerry Jan 14, 2563 Line
คุณเดชพล NLCH001278794 Kerry Jan 14, 2563 โทรสั่ง
คุณมานะ NLCH001278792 Kerry Jan 14, 2563 Line
คุณชัยยันต์ NLCH001278790 Kerry Jan 14, 2563 Line
คุณบวรวงศ์ SSUW000060790 Kerry Jan 13, 2563 FB
คุณไกรทอง SSUW000060789 Kerry Jan 13, 2563 Line
คุณธีรยุทธ NLCH001277045 Kerry Jan 10, 2563 FB
คุณจตุพล (บจก.สุขสวัสดิ์ฯ) NLCH001276679 Kerry Jan 09, 2563 Line
คุณธิติมา NLCH001276564 Kerry Jan 09, 2563 Line
คุณสันทัด NLCH001275394 Kerry Jan 07, 2563 Line
คุณพีรัชชัย NLCH001275393 Kerry Jan 07, 2563 Line
คุณประวิท NLCH001274976 Kerry Jan 06, 2563 012020000002
คุณนิพนธ์ NLCH001274449 Kerry Jan 03, 2563 FB
คุณสุรชัย NLCH001274451 Kerry Jan 03, 2563 Line
คุณคมสัน NLCH001274448 Kerry Jan 03, 2563 Line
คุณชัชวาลย์ NLCH001272678 Kerry Dec 25, 2562 FB
คุณพงษ์อนันท์ NLCH001272677 Kerry Dec 25, 2562 Line
คุณสมเกียรติ NLCH001272676 Kerry Dec 25, 2562 Line
คุณเฟิร์น NLCH001272675 Kerry Dec 25, 2562 Line
คุณอุทัย NLCH001272129 Kerry Dec 24, 2562 FB
คุณก้องเกียรติ NLCH001271296 Kerry Dec 22, 2562 Line
คุณมนัส NLCH001270545 Kerry Dec 20, 2562 Line
คุณก้องเกียรติ NLCH001270546 Kerry Dec 20, 2562 122019000006
คุณอริญชย์ NLCH001270115 Kerry Dec 19, 2562 122019000005
คุณอุทัย NLCH001269647 Kerry Dec 18, 2562 Line
คุณเนม (ฟาร์มสวนหอม1) NLCH001269646 Kerry Dec 18, 2562 FB
คุณรังสรรค์ NLCH001269125 Kerry Dec 17, 2562 Line
คุณบุญมี NLCH001269124 Kerry Dec 17, 2562 Line
คุณกฤษฎา NLCH001269123 Kerry Dec 17, 2562 122019000003
มาราการช่าง NLCH001269122 Kerry Dec 17, 2562 122019000004
คุณทราย SSUW000057734 Kerry Dec 13, 2562 Line
คุณปรีชา TUR3000210821 Kerry Dec 12, 2562 122019000002
คุณทนง TUR3000209387 Kerry Dec 11, 2562 Line
คุณจุฑามาศ TUR3000209388 Kerry Dec 11, 2562 Line
คุณสุรศักดิ์ NLCH001268087 Kerry Dec 09, 2562 Line
คุณเม NLCH001268088 Kerry Dec 09, 2562 Line
คุณพิทักษ์​ NLCH001267817 Kerry Dec 09, 2562 122019000001
คุณณสกลธรรม NLCH001267816 Kerry Dec 09, 2562 Line
ชื่อลูกค้า : คุณภัคจิรา
Tracking number : NLCH001281899
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณนราวัตร
Tracking number : NLCH001281900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : Kimmer
Tracking number : NLCH001281901
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอักษฎายุธ
Tracking number : NLCH001281247
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณปิยะ
Tracking number : SSUW000061290
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณรุ่งธานี
Tracking number : SSUW000061289
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวิรัช
Tracking number : BRAK000293138
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุวลีย์
Tracking number : BRAK000292900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณรุ่งอรุณ
Tracking number : EI179292606TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : คุณสมหมาย
Tracking number : NLCH001279387
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเมย์
Tracking number : NLCH001279385
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุภกิตต์
Tracking number : BRAK000292645
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณสุรศักดิ์
Tracking number : BRAK000292646
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเดชพล
Tracking number : NLCH001278794
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : โทรสั่ง
ชื่อลูกค้า : คุณมานะ
Tracking number : NLCH001278792
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัยยันต์
Tracking number : NLCH001278790
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบวรวงศ์
Tracking number : SSUW000060790
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณไกรทอง
Tracking number : SSUW000060789
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณธีรยุทธ
Tracking number : NLCH001277045
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณจตุพล (บจก.สุขสวัสดิ์ฯ)
Tracking number : NLCH001276679
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณธิติมา
Tracking number : NLCH001276564
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสันทัด
Tracking number : NLCH001275394
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพีรัชชัย
Tracking number : NLCH001275393
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณประวิท
Tracking number : NLCH001274976
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : คุณนิพนธ์
Tracking number : NLCH001274449
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณสุรชัย
Tracking number : NLCH001274451
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณคมสัน
Tracking number : NLCH001274448
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัชวาลย์
Tracking number : NLCH001272678
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณพงษ์อนันท์
Tracking number : NLCH001272677
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสมเกียรติ
Tracking number : NLCH001272676
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเฟิร์น
Tracking number : NLCH001272675
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอุทัย
Tracking number : NLCH001272129
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณก้องเกียรติ
Tracking number : NLCH001271296
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 22, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณมนัส
Tracking number : NLCH001270545
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 20, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณก้องเกียรติ
Tracking number : NLCH001270546
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 20, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : คุณอริญชย์
Tracking number : NLCH001270115
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : คุณอุทัย
Tracking number : NLCH001269647
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเนม (ฟาร์มสวนหอม1)
Tracking number : NLCH001269646
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 18, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณรังสรรค์
Tracking number : NLCH001269125
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบุญมี
Tracking number : NLCH001269124
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกฤษฎา
Tracking number : NLCH001269123
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : มาราการช่าง
Tracking number : NLCH001269122
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 17, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : คุณทราย
Tracking number : SSUW000057734
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณปรีชา
Tracking number : TUR3000210821
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : คุณทนง
Tracking number : TUR3000209387
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑามาศ
Tracking number : TUR3000209388
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุรศักดิ์
Tracking number : NLCH001268087
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเม
Tracking number : NLCH001268088
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพิทักษ์​
Tracking number : NLCH001267817
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : คุณณสกลธรรม
Tracking number : NLCH001267816
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line