ติดตามพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สเมทริฯ SHPG000077070 Kerry 2561-12-12 08:58:11 E-mail
คุณธรภัทร SSUW000012703 Kerry 2561-12-12 08:40:23 12201800001
คุณมานะ SHPG000076796 Kerry 2561-12-11 11:03:25 FB
คุณธนากร SHPG000076797 Kerry 2561-12-11 11:03:13 FB
คุณณัฐภัทร NLCH001014419 Kerry 2561-12-06 08:47:49 Line
นายคูณ NLCH001014424 Kerry 2561-12-06 08:47:47 Line
คุณรัญจวน NLCH001014414 Kerry 2561-12-06 08:47:42 Line
คุณกิ๊ฟ NLCH001014417 Kerry 2561-12-06 08:47:33 Line
คุณนก NLCH001014421 Kerry 2561-12-06 08:47:26 Line
คุณพีรพล NLCH001014418 Kerry 2561-12-06 08:47:16 FB
คุณอุทัย NLCH001014422 Kerry 2561-12-06 08:47:03 Line
คุณกิ๊ฟ NLCH001012112 Kerry 2561-12-03 12:37:20 Line
คุณสุรชาติ NLCH001011649 Kerry 2561-12-03 08:39:53 Line
คุณฉัตร NLCH001011651 Kerry 2561-12-03 08:39:38 Line
คุณชัยรัตน์ NLCH001011653 Kerry 2561-12-03 08:39:30 Line
นายเทิดศักดิ์ NLCH001011648 Kerry 2561-12-03 08:39:29 112018000012
คุณณัฏฐัภัทร์ NLCH001011654 Kerry 2561-12-03 08:39:24 Line
เอ็นเนอร์ริชฯ EV276113881 ไปรษณีย์ไทย 2561-12-03 08:07:29 Line
วีไทย EV276113878 ไปรษณีย์ไทย 2561-12-03 08:07:13 Line
คุณณัฐพล NLCH001011273 Kerry 2561-12-01 12:52:54 Line
คุณยุวดี NLCH001011271 Kerry 2561-12-01 12:52:54 Line
คุณวชิรวิทย์ NLCH001011275 Kerry 2561-12-01 12:52:49 FB
คุณสถาพร NLCH001011267 Kerry 2561-12-01 12:52:47 Line
คุณคูณ NLCH001011269 Kerry 2561-12-01 12:52:12 Line
คุณภาวิณี BRAK000211810 Kerry 2561-11-30 18:35:51 Line
คุณกลม NLCH001010518 Kerry 2561-11-30 13:04:45 Line
บจก.เห็ดทอดนาโหนด NLCH001010515 Kerry 2561-11-30 13:04:30 Line
บจก.ยศพงศ์ชัย NLCH001010521 Kerry 2561-11-30 13:04:23 Line
คุณลออ NLCH001010305 Kerry 2561-11-30 08:44:56 Line
คุณอุทัย NLCH001010301 Kerry 2561-11-30 08:44:39 โทร
คุณสมทรัพย์ NLCH001010307 Kerry 2561-11-30 08:44:38 Line
อินเตอร์ เทสท์ฯ NLCH001010305 Kerry 2561-11-30 08:44:24 112018000011
Kaettlpoom NLCH001010306 Kerry 2561-11-30 08:44:07 112018000013
คุณณัฐพร NLCH001010300 Kerry 2561-11-30 08:44:00 Line
บจก.วีไทย SSUW000011226 Kerry 2561-11-28 16:59:47 Line
คุณเมย์ NLCH001008686 Kerry 2561-11-28 08:34:48 Line
คุณกิตติพล NLCH001008687 Kerry 2561-11-28 08:34:22 Line
คุณกนกกานท์ NLCH001006751 Kerry 2561-11-26 08:32:00 Line
คุณสากล NLCH0010062400 Kerry 2561-11-24 09:36:59 Line
คุณกิ๊ฟ NLCH001006242 Kerry 2561-11-24 09:36:46 Line
คุณตฤน NLCH001006247 Kerry 2561-11-24 09:36:34 Line
คุณศิริรัตน์ NLCH001006245 Kerry 2561-11-24 09:36:02 Line
คุณเสกสรร NLCH001006243 Kerry 2561-11-24 09:36:00 112018000010
เอส พี ซี แมคคาฯ NLCH001005634 Kerry 2561-11-23 08:38:00 E-Mail
คุณไชยกร NLCH001005635 Kerry 2561-11-23 08:38:00 Line
MDS เทคโนฯ NLCH001005633 Kerry 2561-11-23 08:38:00 Line
คุณชัยรัตน์ NLCH001005632 Kerry 2561-11-23 08:38:00 Line
คุณวัชรินทร์ NLCH001005630 Kerry 2561-11-23 08:38:00 112018000008
ส.พัทลุงเคมีฯ NLCH001004073 Kerry 2561-11-21 08:38:48 Line
ครัวแม่โสภา NLCH001004070 Kerry 2561-11-21 08:38:30 Line
ชื่อลูกค้า : สเมทริฯ
Tracking number : SHPG000077070
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-12 08:58:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : E-mail
ชื่อลูกค้า : คุณธรภัทร
Tracking number : SSUW000012703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-12 08:40:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 12201800001
ชื่อลูกค้า : คุณมานะ
Tracking number : SHPG000076796
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-11 11:03:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณธนากร
Tracking number : SHPG000076797
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-11 11:03:13
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐภัทร
Tracking number : NLCH001014419
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : นายคูณ
Tracking number : NLCH001014424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณรัญจวน
Tracking number : NLCH001014414
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกิ๊ฟ
Tracking number : NLCH001014417
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณนก
Tracking number : NLCH001014421
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:26
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพีรพล
Tracking number : NLCH001014418
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:16
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณอุทัย
Tracking number : NLCH001014422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-06 08:47:03
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกิ๊ฟ
Tracking number : NLCH001012112
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 12:37:20
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุรชาติ
Tracking number : NLCH001011649
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:39:53
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณฉัตร
Tracking number : NLCH001011651
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:39:38
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัยรัตน์
Tracking number : NLCH001011653
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:39:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : นายเทิดศักดิ์
Tracking number : NLCH001011648
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:39:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000012
ชื่อลูกค้า : คุณณัฏฐัภัทร์
Tracking number : NLCH001011654
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:39:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : เอ็นเนอร์ริชฯ
Tracking number : EV276113881
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:07:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : วีไทย
Tracking number : EV276113878
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-03 08:07:13
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐพล
Tracking number : NLCH001011273
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 12:52:54
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณยุวดี
Tracking number : NLCH001011271
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 12:52:54
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวชิรวิทย์
Tracking number : NLCH001011275
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 12:52:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณสถาพร
Tracking number : NLCH001011267
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 12:52:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณคูณ
Tracking number : NLCH001011269
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-12-01 12:52:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณภาวิณี
Tracking number : BRAK000211810
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 18:35:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกลม
Tracking number : NLCH001010518
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 13:04:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.เห็ดทอดนาโหนด
Tracking number : NLCH001010515
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 13:04:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.ยศพงศ์ชัย
Tracking number : NLCH001010521
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 13:04:23
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณลออ
Tracking number : NLCH001010305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:56
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอุทัย
Tracking number : NLCH001010301
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : โทร
ชื่อลูกค้า : คุณสมทรัพย์
Tracking number : NLCH001010307
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:38
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : อินเตอร์ เทสท์ฯ
Tracking number : NLCH001010305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000011
ชื่อลูกค้า : Kaettlpoom
Tracking number : NLCH001010306
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:07
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000013
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐพร
Tracking number : NLCH001010300
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-30 08:44:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.วีไทย
Tracking number : SSUW000011226
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-28 16:59:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเมย์
Tracking number : NLCH001008686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-28 08:34:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกิตติพล
Tracking number : NLCH001008687
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-28 08:34:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกนกกานท์
Tracking number : NLCH001006751
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-26 08:32:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสากล
Tracking number : NLCH0010062400
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-24 09:36:59
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกิ๊ฟ
Tracking number : NLCH001006242
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-24 09:36:46
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณตฤน
Tracking number : NLCH001006247
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-24 09:36:34
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณศิริรัตน์
Tracking number : NLCH001006245
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-24 09:36:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเสกสรร
Tracking number : NLCH001006243
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-24 09:36:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000010
ชื่อลูกค้า : เอส พี ซี แมคคาฯ
Tracking number : NLCH001005634
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-23 08:38:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : E-Mail
ชื่อลูกค้า : คุณไชยกร
Tracking number : NLCH001005635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-23 08:38:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : MDS เทคโนฯ
Tracking number : NLCH001005633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-23 08:38:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณชัยรัตน์
Tracking number : NLCH001005632
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-23 08:38:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวัชรินทร์
Tracking number : NLCH001005630
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-23 08:38:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008
ชื่อลูกค้า : ส.พัทลุงเคมีฯ
Tracking number : NLCH001004073
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-21 08:38:48
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : ครัวแม่โสภา
Tracking number : NLCH001004070
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2561-11-21 08:38:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line