ติดตามพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณวิโรจน์ NLCH001419111 Kerry Sep 17, 2563 092020000003
คุณฉวีวรรณ NLCH001419113 Kerry Sep 17, 2563 Line
คุณทวี NLCH001418851 Kerry Sep 16, 2563 Line
คุณอุกฤษฏ์ NLCH001417561 Kerry Sep 14, 2563 Line
บจก.เอ็มเอสพีฯ NLCH001416286 Kerry Sep 10, 2563 Line
คุณพงษ์ทัย BRAK000010576PO Kerry Sep 08, 2563 092020000002
คุณคัมภีร์ NLCH001415362 Kerry Sep 08, 2563 Line
คุณบุญยืน NLCH001413861 Kerry Sep 03, 2563 Line
คุณณัฐกฤต NLCH001413549 Kerry Sep 02, 2563 092020000001
คุณสมพล NLCH001413548 Kerry Sep 02, 2563 Line
คุณคมกฤษณ์ NLCH001413139 Kerry Sep 01, 2563 Line
คุณวิศว NLCH001413137 Kerry Sep 01, 2563 Line
คุณกานต์พิชชา NLCH001413138 Kerry Sep 01, 2563 082020000003
คุณปราโมทย์ NLCH001412515 Kerry Aug 31, 2563 Line
คุณศรชัย EI701049503TH ไปรษณีย์ไทย Aug 25, 2563 082020000002
คุณภาณุพงศ์ NLCH001408707 Kerry Aug 21, 2563 Line
คุณสัพพัญญู NLCH001408275 Kerry Aug 20, 2563 FB
คุณพงษ์ศักดิ์ NLCH001405709 Kerry Aug 13, 2563 082020000001
คุณธีระพล NLCH001405706 Kerry Aug 13, 2563 Line
คุณสุดารัตน์ NLCH001404285 Kerry Aug 10, 2563 FB
คุณษิตาพร BRAK000002343HA Kerry Aug 09, 2563 Line
คุณกัญญาภัค BRAK000002342OG Kerry Aug 09, 2563 Line
คุณวิศว NLCH001403124 Kerry Aug 07, 2563 Line
คุณบุญยืน NLCH001402622 Kerry Aug 06, 2563 Line
คุณทนงศักดิ์ NLCH001402145 Kerry Aug 05, 2563 Line
บริษัท วริษฐา 2017 จำกัด SSUW200800028 Kerry Aug 01, 2563 072020000006
คุณบรรเจิด NLCH001400592 Kerry Aug 01, 2563 072020000004
บจก.ทรัพย์พิบูลฯ NLCH001400593 Kerry Aug 01, 2563 Line
คุณพิชญ์ศิลป์ SNSL000025537 Kerry Jul 31, 2563 Line
คุณกัญญาภัค NLCH001399820 Kerry Jul 30, 2563 Line
คุณธนพล NLCH001399944 Kerry Jul 30, 2563 Line
คุณเอิงเอญ (จัดซื้อ) NLCH001399946 Kerry Jul 30, 2563 Line
คุณเดือนรุ่ง NLCH001399947 Kerry Jul 30, 2563 Line
ผอ.สมนึก ED152080894TH ไปรษณีย์ไทย Jul 29, 2563 Line
คุณอธิสันต์ BRAK000344087 Kerry Jul 24, 2563 Line
คุณพีระ NLCH001398056 Kerry Jul 24, 2563 Line
บจก.ที.เอ.พี.สามมิติฯ BRAK000343636 Kerry Jul 22, 2563 Line
บจก.ดรากอนส์ฯ NLCH001397034 Kerry Jul 22, 2563 Line
คุณณรงค์ BRAK000342284 Kerry Jul 19, 2563 FB
คุณบุญรัตน์ BRAK000342282 Kerry Jul 19, 2563 Line
คุณสถิตย์ NLCH001394900 Kerry Jul 17, 2563 Line
คุณบุญรัตน์ NLCH001394899 Kerry Jul 17, 2563 072020000003
คุณสุรพันธ์ BRAK000340756 Kerry Jul 14, 2563 FB
คุณพิชญาภรณ์ NLCH001393343 Kerry Jul 14, 2563 Line
คุณธนเดช BRAKN00005014 Kerry Jul 11, 2563 Line
บจก.เจริญกิจวัฒนาฯ NLCH001389932 Kerry Jul 09, 2563 Line
คุณฐิบดี NLCH001389210 Kerry Jul 08, 2563 Line
พระวีระศักดิ์ NLCH001388618 Kerry Jul 07, 2563 โทรสั่ง
คุณนิธิ BRAK000339131 Kerry Jul 07, 2563 Line
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด NLCH001388616 Kerry Jul 07, 2563 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณวิโรจน์
Tracking number : NLCH001419111
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : คุณฉวีวรรณ
Tracking number : NLCH001419113
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณทวี
Tracking number : NLCH001418851
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอุกฤษฏ์
Tracking number : NLCH001417561
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.เอ็มเอสพีฯ
Tracking number : NLCH001416286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพงษ์ทัย
Tracking number : BRAK000010576PO
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : คุณคัมภีร์
Tracking number : NLCH001415362
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบุญยืน
Tracking number : NLCH001413861
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐกฤต
Tracking number : NLCH001413549
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : คุณสมพล
Tracking number : NLCH001413548
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณคมกฤษณ์
Tracking number : NLCH001413139
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวิศว
Tracking number : NLCH001413137
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกานต์พิชชา
Tracking number : NLCH001413138
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : คุณปราโมทย์
Tracking number : NLCH001412515
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณศรชัย
Tracking number : EI701049503TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : คุณภาณุพงศ์
Tracking number : NLCH001408707
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสัพพัญญู
Tracking number : NLCH001408275
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณพงษ์ศักดิ์
Tracking number : NLCH001405709
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : คุณธีระพล
Tracking number : NLCH001405706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสุดารัตน์
Tracking number : NLCH001404285
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณษิตาพร
Tracking number : BRAK000002343HA
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญาภัค
Tracking number : BRAK000002342OG
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณวิศว
Tracking number : NLCH001403124
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบุญยืน
Tracking number : NLCH001402622
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณทนงศักดิ์
Tracking number : NLCH001402145
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บริษัท วริษฐา 2017 จำกัด
Tracking number : SSUW200800028
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : คุณบรรเจิด
Tracking number : NLCH001400592
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : บจก.ทรัพย์พิบูลฯ
Tracking number : NLCH001400593
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 01, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพิชญ์ศิลป์
Tracking number : SNSL000025537
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญาภัค
Tracking number : NLCH001399820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณธนพล
Tracking number : NLCH001399944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเอิงเอญ (จัดซื้อ)
Tracking number : NLCH001399946
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณเดือนรุ่ง
Tracking number : NLCH001399947
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : ผอ.สมนึก
Tracking number : ED152080894TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณอธิสันต์
Tracking number : BRAK000344087
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณพีระ
Tracking number : NLCH001398056
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.ที.เอ.พี.สามมิติฯ
Tracking number : BRAK000343636
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.ดรากอนส์ฯ
Tracking number : NLCH001397034
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณณรงค์
Tracking number : BRAK000342284
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณบุญรัตน์
Tracking number : BRAK000342282
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 19, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณสถิตย์
Tracking number : NLCH001394900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณบุญรัตน์
Tracking number : NLCH001394899
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : คุณสุรพันธ์
Tracking number : BRAK000340756
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : FB
ชื่อลูกค้า : คุณพิชญาภรณ์
Tracking number : NLCH001393343
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณธนเดช
Tracking number : BRAKN00005014
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บจก.เจริญกิจวัฒนาฯ
Tracking number : NLCH001389932
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : คุณฐิบดี
Tracking number : NLCH001389210
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : พระวีระศักดิ์
Tracking number : NLCH001388618
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : โทรสั่ง
ชื่อลูกค้า : คุณนิธิ
Tracking number : BRAK000339131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : Line
ชื่อลูกค้า : บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด
Tracking number : NLCH001388616
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001